Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kolbuszowej.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
Pliki JPG, PNG nie posiadają tekstów alternatywny. Niedogodności są poprawiane w miarę możliwości,
Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.psm.kolbuszowa.pl spełnia wymagania w 99.88%.

Ułatwienia na stronie:

podwyższony kontrast (czarne tło – żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery),
możliwość powiększenia i zmniejszania wielkości liter na stronie,
możliwość przełączania między wąskim i szerokim trybem wyświetlania strony,
mapa strony.
Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą kontaktową jest Pan Zdzisław Kapusta, biuro@astis.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 603 252 210.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Skargi i odwołania  na niedotrzymanie  tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego  pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący : Dyrektor PSM I st. w Kolbuszowej Aleksandra Niezgoda,

Adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 3 , 36 – 100 Kolbuszowa, e mail : sekretariat@psmkolbuszowa.pl, tel : 17 2272 856

Dostępność architektoniczna :
Główna siedziba. Państwowa Szkoła Muzyczna I  stopnia w Kolbuszowej, ul. Janka Bytnara 3, 36 – 100 Kolbuszowa

Do budynku szkoły  dostać się można wejściem głównym  od parkingu ZST, który usytuowany jest przy ulicy Janka Bytnara.

Sekretariat znajduję się w pomieszczeniu nr 09 na parterze budynku administracyjnego.

Portiernia znajduje się w holu szkoły i czynna jest w godzinach pracy szkoły od 8.00 do 20.00. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Szkoła  posiada 3 toalety przystosowane bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Toalety są ogólnodostępne i znajdują się na każdym piętrze budynku. Bydynek jest trzy kondygnacyjny, na każdym poziomie znajduje się korytarz. Sala koncertowa ( Aula) znajduje się na 3 kondygnacji.

Do budynku szkoły (hol główny) oraz do Auli można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:

art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Szkoła nie posiada oznaczeń kontrastowych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.