REKRUTACJA – wniosek elektroniczny  TAKNIE


  TAKNIE


  własne zainteresowaniasugestia rodzicówplakat-informatorudział w koncercieprzykład kolegi, który już uczęszcza do szkoły muzycznejtradycje rodzinne

  Obowiązkowo wraz z kwestionariuszem kandydata należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na danym instrumencie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Brak wymaganych załączników do kwestionariusza jest podstawą do nie przyjęcia kandydata do szkoły.

  *W związku z Pandemią COVID 19 zaświadczenia lekarskie będą mogły być dostarczone w późniejszym terminie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ucznia.

  W przypadku przyjęcia do szkoły:
  wrażamnie wyrażam
  zgodę/y na umieszczenie zdjęć z jego wizerunkiem na stronie internetowej szkoły, mediach społecznościowych prowadzonych, w kronice szkolnej oraz tablicach ściennych i folderach szkolnych w celu informacji i promocji przez cały przebieg nauki w szkole i po jej zakończeniu do czasu cofnięcia zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 li. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.